Yii:request 获取用户请求的 URL 信息

最近更新时间 2020-01-11 17:16:35

Request 组件提供了许多方式来检测当前请求的 URL。

通过:Yii::$app->request 变量获取 Request 对象。

假设访问的 URL 全路径为:https://docsxyz.com/wiki/php/yii-url?id=1

获取当前域名

Yii::$app->request->hostInfo;
Yii::$app->request->getHostInfo();
https://docsxyz.com

获取 URL 不包括主机信息部分

Yii::$app->request->url;
Yii::$app->request->getUrl();
/wiki/php/yii-url?id=1

获取全部 URL

Yii::$app->request->absoluteUrl;
Yii::$app->request->getAbsoluteUrl();
https://docsxyz.com/wiki/php/yii-url?id=1

获取 URL 路径

Yii::$app->request->pathInfo;
Yii::$app->request->getPathInfo();
wiki/php/yii-url

注:最前面没有 / 。

获取查询字符串

Yii::$app->request->queryString;
Yii::$app->request->getQueryString();
id=1

获取主机名,不包括协议部分

Yii::$app->request->serverName;
Yii::$app->request->getServerName();
docsxyz.com

获取端口

Yii::$app->request->serverPort;
Yii::$app->request->getServerPort();
80
最近浏览
正在加载浏览记录
rss_feed